Ons kwaliteitsjaarverslag 2020 is uit!

26 jul 2021

In ons kwaliteitsjaarverslag doen wij verslag van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2020. Een bizar jaar dat voor een groot deel in het teken van corona stond.

Corona
Vanaf eind februari 2020 was het duidelijk dat Nederland het virus niet meer buiten de deur kon houden. Half maart gingen de verpleeghuizen dicht voor bezoek. HilverZorg kreeg toen ook met de eerste besmettingen te maken op De Egelantier. De cliënten die op Augustinushof/HTT verbleven werden naar Carolus verplaatst en op Augustinushof werd een wijkkliniek voor coronapatiënten geopend.

Landelijk en ook bij HilverZorg bleek er een groot tekort aan alle persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl er van het virus nog nauwelijks iets bekend was. Met man en macht is op de locaties en door de thuiszorgteams gewerkt aan het buiten de deur houden, dan wel onder controle krijgen van het virus. Daar zijn we enorm trots op.

Kwaliteitsimpuls
Vanuit de kwaliteitsgelden heeft HilverZorg de inzet van woonassistenten vrijwel verdubbeld naar 58 fte eind 2020. De woonassistenten vervullen een belangrijke rol bij het dagelijkse welzijn van onze cliënten en ondersteunen de verzorgenden bij toezicht op de huiskamers. Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van het dagelijks welzijn. In 2020 is het nieuwe voedingsconcept geïmplementeerd.

Wijziging organisatiestructuur
In 2020 is een laag van teammanagers gekomen en het aantal kwaliteitsverpleegkundigen is uitgebreid. Samen ondersteunen zij de teams bij het sturing geven aan veranderingen, personele aangelegenheden, de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering. 

Nieuwe wetten
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn in 2020 ook van kracht geworden bij HilverZorg. De Wzd beoogt het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum terug te dringen en zo kort mogelijk te laten duren. De WMCZ geeft een stevigere positie aan cliëntenraden. 

Bouwen
2020 is ook het jaar waarin er een frisse wind door de organisatie is gaan waaien en er een vaste bestuurder is aangesteld. Vanuit de visie op excellente zorgverlening aan onze cliënten (met als rolmodel  voor de bewoner 'Teun') en excellent werkgeverschap (met als rolmodel voor de medewerker 'Sam') zijn we weer gaan bouwen aan onze organisatie. Een HilverZorg waarbij cliënten goede zorg met aandacht krijgen, waarbij medewerkers zich trots en verbonden voelen, en de organisatie een gezonde bedrijfsvoering kent.

Nieuwe groep
De besluitvorming in 2019 over de gewijzigde organisatiestructuur heeft hiervoor de basis gelegd. Met de nieuwe groep van managers, teammanagers en kwaliteitsverpleegkundigen bouwen we samen met onze medewerkers en belangrijke stakeholders verder aan de nieuwe koers 2021-2025. Met een nieuwe frisse koers en corona onder controle zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Download dit verslag
Het volledige jaarverslag 2020 met interviews met zorgmedewerkers downloadt u hier.